Ułatwiamy życie biznesowe
WYSZUKIWARKA ZAAWANSOWANA
Strona główna Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne


• Poniższy regulamin zawiera zasady korzystania z zawartych w portalu na-konferencje.pl materiałów, baz danych obiektów konferencyjnych , baz danych usług. Regulamin zawiera również warunki umieszczania w portalu na-konferencje.pl treści (danych, informacji, zdjęć) oraz warunki świadczenia usług reklamowych na rzecz obiektów konferencyjnych oraz usług.
• Właścicielem portalu na-konferencje.pl jest firma Wojciech Smoczyński Usługi Turystyczne, ul. Normandii 2a, 05-509 Józefosław, NIP 584-104-05-32, REGON 190911719, zwana dalej Usługodawcą.
• Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest niezbędna do wprowadzenia oferty do bazy danych portalu na-konferencje.pl przez usługobiorcę, zwanego dalej Klientem.
• Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Usługodawcą.
• Usługodawca jest wyłącznym właścicielem portalu na-konferencje.pl , w szczególności materiałów, w tym redakcyjnych i baz danych prezentowanych w portalu na-konferencje.pl. Zabronione jest dalsze przekazywanie, odsprzedawanie, modyfikowanie, kopiowanie i udostępnianie jakichkolwiek materiałów i treści dostępnych w ramach portalu na-konferencje.pl. W szczególności zabronione jest pobieranie lub wtórne wykorzystanie w jakimkolwiek celu bazy danych udostępnianej w portalu na-konferencje.pl.


Zasady współpracy

• Użytkownicy korzystający z portalu na-konferencje.pl zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• Portal na-konferencje.pl umożliwia uprawnionym Klientom zamieszczanie w portalu na-konferencje.pl informacji o obiektach konferencyjnych oraz usługach. Klient dodając treści do portalu na-konferencje.pl oświadcza, że w stosunku do treści, które zamieszcza w portalu na-konferencje.pl dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej, do dysponowania takimi treściami.
• Zamieszczenie przez Klienta treści w portalu na-konferencje.pl, jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z takich treści w celu ich prezentacji w portalu na-konferencje.pl, w tym wyświetlania, rozpowszechniania i zwielokrotniania w sieci Internet oraz modyfikowania takich treści bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód w tym zakresie.
• Zamieszczenie przez Klienta w portalu na-konferencje.pl znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów, lub ich przekazanie w tym celu Usługodawcy, jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z znaków towarowych, znaków firmowych, logotypów przekazanych w celu ich prezentacji w portalu na-konferencje.pl w związku z prezentacją obiektu w portalu na-konferencje.pl.
• Zabronione jest zamieszczenie w portalu na-konferencje.pl jakichkolwiek treści mogących naruszać prawa lub interesy podmiotów trzecich, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z przepisami prawa. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich związanych z zamieszczaniem treści w portalu
na-konferencje.pl, lub ich przekazaniem do publikacji w portalu
na-konferencje.pl, ponosić będzie Klient.
• Klient ma możliwość samodzielnego wprowadzenia oferty swojego obiektu oraz możliwość aktualizacji w portalu na-konferencje.pl po uprzednim zarejestrowaniu się.
• Klient zamawiający lub wprowadzający ofertę do portalu na-konferencje.pl odpowiada w pełni za treść oraz dane przedstawione w ofercie.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji ogłoszenia, a także jego usunięcia w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że ogłoszenie jest nieczytelne, nie zawiera żadnego kontaktu z ogłoszeniodawcą, nie jest związane z tematyką serwisu oraz gdy narusza postanowienia Regulaminu, prawo polskie lub dobre obyczaje.
• Klient odpowiada za wszelkie skutki niewłaściwego przechowywania i niezabezpieczenia haseł, umożliwiających zdalne dokonanie zmian (z dowolnego stanowiska internetowego).
• Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz swoich Klientów z należytą starannością oraz zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją sytemu oraz serwera.
• Usługodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych lub inne usterki leżące po stronie infrastruktury Klienta.
• Usługa (w postaci wpisu) jest płatna. Aktualna oferta jest zawarta w Cenniku. Zakres dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę podlega indywidualnym uzgodnieniom.
• Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku (I) potrzeby dostosowania Regulaminu do przepisów prawa; (II) wprowadzenia nowych usług lub zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług.
• Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian, Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu poprzez wyświetlenie informacji o dokonanych zmianach Regulaminu wraz z zamieszczeniem jednolitego tekstu Regulaminu w portalu na-konferencje.pl oraz poprzez wysłanie do użytkowników wiadomości mailowych o zmianie Regulaminu. Informacja taka zostanie wysłane z 7 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian.
• Wszelkie znaki oraz nazwy towarowe firm należą do ich właścicieli, w ogłoszeniach zostały zawarte wyłącznie w celach informacyjnych.

OBIEKTY KONFERENCYJNE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH SALE KONFERENCYJNE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH KATEGORIE STRON
POZOSTAŁE |
© na-konferencje.pl wszelkie prawa zastrzeżone
kazimirowicz.pl użyteczne strony www